MERKEZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ZOONOZLAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Dumlupınar ÜniversitesiZoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; evcil ve vahşi hayvanlardan insanlara direkt veya indirekt yollarla bulaşanparaziter, bakteriyel, viral ve fungal etkenlerin oluşturduğu ve zoonozlar olarak isimlendirilen hastalıklar konusunda bölgesel ve ülke genelinde yürütülecek epidemiyolojik çalışmalarla bu hastalıkların durumunu ortaya koymak, tespit edilen hastalık etkenleri ve bu hastalık etkenlerinin indirekt yollarla bulaşmasına aracılık eden ara konak ve vektörleri ile ilgili bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmak, tespit edilen etken ve aracılarına yönelik mücadele stratejileri ve yöntemleri geliştirmek ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla etkin bir işbirliği sağlayarak etkin ve yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesine olanak sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulacak paraziter, bakteriyel, viral ve fungal zoonozlar araştırma grupları ve laboratuvarlar oluşturularak, bunların gerekli tüm teknolojik ekipmanlarla donatılmasını sağlamak,

b) Zoonozlara yol açan etkenler ve bulaşmaya aracılık eden ara konak ve vektörlerin bölge ve ülke genelindeki durumlarını belirleyen, mücadele yöntem ve materyalleri geliştirilmesine yönelik hazırlanan projelerle detaylı araştırma ve incelemeler yapmak,

c) Oluşturulan altyapı ile Üniversite, bölge ve ülke genelinde bu konuda çalışan ve çalışacak olan bilim insanlarına ve kurumlara bilgi ve alt yapı desteği sağlamak,

ç) Tesis edilecek ihtisaslaşmış laboratuvarlarda bölge ve ülke genelinde meydana gelecek vakalarda örneklerin teşhislerini yapmak,

d) Ülke genelinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Zoonoz Milli Komitesi gibi diğer kamu kurum ve kuruluşların zoonozların kontrol ve mücadelesi konusunda yapacakları planlama ve projelere bilimsel danışmanlık desteği vermek,

e) Zonoozlar ve aracılarına yönelik konularda hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek,

f) Zoonozlar konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,

g) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

ğ) Üniversitenin bilimsel araştırmalar birimiyle ortak çalışmalar yürütmek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

h) Ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans, kongre, açık oturum, sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

ı) Toplumsal duyarlılığı ve endişeyi arttıran zoonozlara bağlı olarak çıkabilecek salgınlarda, toplumun doğru ve bilimsel olarak aydınlatılması ve yönlendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basın aracılığı ile bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin, zoonotik etkenler konusunda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Merkez müdür yardımcısı; Müdür tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görev süresi sona erer. Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

d) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerini yönlendirmek ve denetlemek,

e) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin en az birer veteriner hekim ve tıp doktoru unvanına sahip öğretim üyelerinden Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile 3 yıllığına görevlendirilen 4 üye ile Merkez Müdürünün de bulunduğu 5 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından belirlenen gündem maddeleri Kurulda görüşülerek salt çoğunlukla karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Destek isteklerini incelemek ve karara bağlamak,

d) Merkezin çalışma birimlerinin çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek,

e) Merkezde yeni çalışma birimleri ve çalışma birimlerine bağlı araştırma-uygulama üniteleri oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2017, Çarşamba